Privacy: AVG

Door middel van deze pagina willen wij u op de hoogte houden over de ontwikkelingen rondom de privacy-wetgeving en de acties die Stichting Hindoe Onderwijs onderneemt om aan deze nieuwe regelgeving te voldoen. 

De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

 

De Wet Bescherming Persoonsgegevens is per 25 mei 2018 vervallen. Hiervoor is de Algemene Verordening Gegevensbescherming voor in de plaats gekomen. De Autoriteit Persoonsgegevens is  de toezichthouder. (AP)

 

Stichting Hindoe Onderwijs heeft in samenwerking met de CED-Groep een start gemaakt met de invoering van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) die per 25 mei 2018 gaat gelden voor de gehele Europese Unie. Hiertoe heeft onze stichting conform de regelgeving een externe Functionaris voor Gegevensbescherming van de CED-Groep benoemd in de persoon van mevrouw M. van der Horst. Daarnaast is binnen het bestuur een Security Officer benoemd. Hij onderhoudt de directe contacten met de Functionaris voor Gegevensbescherming en de scholen in geval van datalekken en privacyvragen.

 

 

Binnen onze stichting is een bovenschoolse werkgroep geformeerd, voorgezeten door de Functionaris voor Gegevensbescherming, die verantwoordelijk is voor de invoering van de AVG op alle niveaus binnen de stichting.

Momenteel zijn we bezig met het invullen van het Register Verwerkingen, het verzamelen en beoordelen van de verwerkingsovereenkomsten, het bespreken en vragen om instemming van het Privacy Beleid. Daarnaast gaan wij nieuwe inschrijfformulieren op de scholen invoeren die voldoen aan de AVG.

Onze ict coördinatoren maken op de scholen een start met het inventariseren van de aanwezige software op zowel de servers als de standalone devices.

 

Scholen moeten betrokkenen goed voorlichten over de privacybescherming op school, over de rechten en plichten van leerlingen, ouders en medewerkers en over wat de school doet om privacy-risico’s te beperken. Scholen moeten goed nadenken over informatiebeveiliging om datalekken te voorkomen. Scholen zijn verplicht om beter te onderbouwen waarom ze persoonsgegevens van leerlingen willen verzamelen en verwerken en hoe lang ze die gegevens willen bewaren. Er mogen niet meer gegevens worden gevraagd dan strikt noodzakelijk.

Voor het gebruik van foto’s en video’s van leerlingen is toestemming van ouders nodig. Toestemming moet altijd worden vastgelegd met een handtekening van de ouder(s). Dit geldt ook voor het gebruik van digitale leermiddelen.

 

Hieronder kunt u onze privacyverklaring vinden. Hierin geven wij heldere en transparante informatie over hoe wij omgaan met persoonsgegevens. U kunt hier ook vinden van uw rechten zijn qua opvragen, inzien aanpassen van de gegevens.

 

Mocht u vragen hebben, dan kunt u mailen naar privacy@shon.nl

Voor rechtstreeks contact met Marion van der Horst (Functionaris Gegevensbescherming SHON) m.vanderhorst@cedgroep.nl 

Marion wordt tijdelijk vervangen door haar collega José Schildwacht: j.schildwacht@cedgroep.nl 

 

Klik hier voor de Privacyverklaring

 

Klik hier voor het Privacyreglement

 

Klik hier voor het gedragsprotocol  Social Media voor leerlingen 

 

 

Extra informatie/informatieposters:

 

AVG-algemeen

 

Datalekken

 

Fotogebruik

 

Rechten van betrokkenen