Nieuws

18 juni 2022

Ouderbijeenkomsten inspectierapport


De berichtgeving in de media naar aanleiding van het inspectierapport is voor de Shri Vishnu School aanleiding om de communicatie met ouders verder te verbeteren. Afgelopen periode heeft onze school in Den Haag samen met ouders en team in meerdere bijeenkomsten gesproken over welke verbeterpunten er mogelijk zijn. Hier is ook het bestuur bij aangesloten. Het belangrijkste wat hieruit naar voren kwam is dat ouders graag zien dat er tijdig en direct wordt geïnformeerd. Ook om verwarring te voorkomen is aangegeven dat er niet via verschillende kanalen gecommuniceerd moet worden, maar via één communicatiemiddel. Afgesproken is dat alleen de ouderapp Parro wordt gebruikt. Desondanks merken we ook vanuit de berichtgeving dat er ouders zijn die nog ontevreden zijn over de wijze van communiceren en  klachtenafhandeling.  Wij nodigen deze ouders uit om dat met ons te delen of via onze externe vertrouwenspersoon.

 

Op maandag 27 juni om 19:00 en op maandag 4 juli om 18:00 uur  organiseren wij ouderbijeenkomsten waarbij we het inspectierapport, de ingezette acties en de hele procedure met betrekking tot het verbeterplan gaan toelichten. Ook zullen wij op deze ouderbijeenkomsten opnieuw ingaan op hoe wij de communicatie met onze ouders kunnen versterken. Tevens zullen we onafhankelijk onderzoek doen naar de wijze van afwikkeling van de klachten die in de berichtgeving genoemd worden. Wij betreuren dat ouders ervaren dat zij niet gehoord worden. De betreffende ouders en ook anderen die behoefte hebben aan een gesprek nodigen we bij deze graag uit.

 

De inloop voor ouders op 27 juni en 4 juli stonden al gepland. Vanwege de mogelijk ontstane vragen bij ouders (naar aanleiding van de berichtgeving) plannen we daarom al heel snel een extra ouderbijeenkomst in. Op dinsdag 21 juni om 15:00 uur zijn alle ouders en verzorgers van harte welkom om langs te komen op de Shri Vishnu School.

 

De school werkt nauw samen met de PO Raad, externe deskundigen op kwaliteit en professionele cultuur en met het team aan het verbetertraject naar aanleiding van de constateringen van de inspectie. Dat doen we in nauw samenspraak met de medezeggenschapsraad van de school. Ook is een communicatiemedewerker aangesteld.

 

Ondertussen zijn er al maatregelen genomen t.a.v. het onderdeel ‘zicht op ontwikkeling’: door middel van de evaluaties en analyses van de E toetsen worden groepsplannen gemaakt en streefdoelen voor de individuele groei van leerlingen. Met deze plannen wordt dan direct gestart aan het begin van het nieuwe schooljaar. Het programma voor de sociaal emotionele ontwikkeling: KiVa voor leerlingen, onder andere gericht om pesten te voorkomen, is al voortvarend van start gegaan. Het resultaat van de centrale eindtoets 2022 ligt ruim boven het landelijk gemiddelde en daarmee zeer bemoedigend. De scores voor de verschillende vakken (rekenen, taal en spelling)  en de gemiddelde score laat zien dat de stappen die zijn gezet hun vruchten afwerpen.